22717039 - 22717032 mehrafshan1374@gmail.com

نانوایی

}
           

اهمیت افزایش مصرف مواد غذایی بایو یا اُرگانیک امروزه بر کسی پوشیده نیست و هر روز ده ها مطلب در مورد مضرات استفاده از مواد شیمیایی در کشاورزی و صنایع غذایی در رسانه ها منتشر می شود. نان هم از گزند کشاورزی وابسته به بذر دستکاری ژنتیکی شده GMO و کشاورزی با کود و سم شیمیایی و روشهای سریع پخت در امان نمانده و نان سالم در جوامع شهری و حتی روستایی به سختی پیدا می شود. در این دوره هنرجویان با مواد اولیه ی اُرگانیک روشهای درست پخت انواع نان تخت، نیمه حجیم و حجیم در یک آشپزخانه ی معمولی آشنا می شوند؛ در واقع پس از گذراندن این دوره هنرجویان قادر به پخت انواع نان به عنوان غذایی اصلی و مغذی و عاری از هر گونه مواد شیمیایی که با مواد طبیعی غنی شده اند خواهند شد. مصرف این نان ها می تواند کمکی اساسی در انواع رژیم های سلامت غذایی باشد و به طور کلی تاثیر شایانی در روند اصلاح تغذیه از فست فودهای سمی به سمت غذاهای با پخت زمانبر و سالم خواهند داشت که در واقع هدف اصلی این دوره است.

آموزش پخت ارگانیک انواع نان

  •  
  • آموزش نان های ارگانیک

    آموزش پخت ارگانیک انواع نان اهمیت افزایش مصرف مود غذایی بایو یا اُرگانیک امروزه بر کسی پوشیده نیست و هر روز ده ها مطلب در مورد مضرات استفاده از مواد شیمیایی در کشاورزی و صنایع غذایی در رسانه ها منتشر می شود. نان هم از گزند کشاورزی وابسته به بذر دستکاری ژنتیکی شده GMO و کشاورزی با کود و سم شیمیایی و روشهای سریع پخت در امان نمانده و نان سالم در جوامع شهری و حتی روستایی به سختی پیدا می شود. در این دوره هنرجویان با مواد اولیه ی اُرگانیک روشهای درست پخت انواع نان تخت، نیمه حجیم و حجیم در یک آشپزخانه ی معمولی آشنا می شوند؛ در واقع پس از گذراندن این دوره هنرجویان قادر به پخت انواع نان به عنوان غذایی اصلی و مغذی و عاری از هر گونه مواد شیمیایی که با مواد طبیعی غنی شده اند خواهند شد. مصرف این نان ها می تواند کمکی اساسی در انواع رژیم های سلامت غذایی باشد و به طور کلی تاثیر شایانی در روند اصلاح تغذیه از فست فودهای سمی به سمت غذاهای با پخت زمانبر و سالم خواهند داشت که در واقع هدف اصلی این دوره است. شنبه 93/12/2 ساعت 13

تنظیمات صفحه

نوع صفحه

نوع 1
نوع 2
نوع 3

رنگ ها: